Czym jest DMAIC?

0
1961
Każdy program zarządzania musi zaczynać się od zdefiniowania celu udoskonaleń | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

DMAIC to skrótowiec utworzony od słów define, measure, analyze, improve, control. Kojarzony jest głównie z programem Six Sigma (lub „Sześć Sigma”, bo ta nazwa jest również używana w spolszczonej wersji), gdyż opisuje podstawowy mechanizm działania tej właśnie popularnej metody zarządzania jakością.

Define

Każdy program zarządzania musi zaczynać się od zdefiniowania celu udoskonaleń. W zależności bowiem od tego, jaki efekt ma zostać osiągnięty, te same działania można w różny sposób oceniać. Six Sigma wymaga precyzyjnego określenia celu działania. Właśnie to będzie stanowiło podstawę dalszego działania. Zgodnie z opinią ekspertów tworzących portal http://www.e-opex.pl/, właśnie definiowanie celu jest często najtrudniejszym etapem. Nie można bowiem ograniczać się do ogólników, ale zarysować cel na tyle szczegółowo, aby pod tym kątem można było prowadzić wiarygodne analizy.

Measure

Mierzy się zawsze bieżące parametry procesu. Zarówno sposób prowadzenia pomiaru, jak i częstotliwość, dokładność i szczegółowość badań muszą zostać dokładnie określone. Niedokładne pomiary wpłyną bowiem na zafałszowanie wyników, natomiast zwiększanie dokładności w nieskończoność też może nie być opłacalne – pomiary zwykle nie odbywają się bez ponoszenia kosztów, natomiast powyżej pewnego poziomu ufności nie zmieni się już wiarygodność ostatecznego wyniku.

Analyze

Nie można poprawić przebiegu procesu, jeśli nie zna się czynników, które kształtują jego przebieg. Analizy tychże dokonuje się oczywiście zarówno w kontekście szczegółowych pomiarów, jak i w szerszej perspektywie. Oznacza to konieczność bardzo dokładnego opracowania schematu działania i wyznaczenia wszystkich powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami wzorca. Następnie przypisuje się wagę każdemu czynnikowi i ocenia się możliwość poprawy konkretnych parametrów i wpływ ich zmian na całość procesu produkcyjnego.

Improve

Dysponując kompletnymi danymi, można zaprojektować konkretne zmiany mające pozwolić na osiągnięcie celu. W zależności od specyfiki procesu zmiany mogą dotyczyć na przykład konfiguracji linii produkcyjnej, optymalizacji łańcucha dostaw, struktury zarządzania projektem czy dowolnego innego czynnika opisanego uprzednio jako czynnik wpływający na jakość produktu. Zmiany mogą więc dotyczyć zarówno samego produktu, jak i polityki firmy w zakresie, w jakim wpływa ona na jakość wyrobu.

Control

Kontrola jest ważna w każdym programie zarządzania jakością, a to z kilku powodów: przede wszystkim trzeba ocenić faktyczny efekt wprowadzonych zmian, po wtóre należy upewnić się, że zmiany są zgodne z przewidywaniami i wywołały postulowane efekty i w grę nie wchodzą nowe czynniki ograniczające, a po trzecie stała kontrola umożliwia szybsze reagowanie i usuwanie kolejnych problemów jeszcze zanim wystąpią one na linii produkcyjnej.


Materiał partnera zewnętrznego