Czym jest rękojmia i kiedy, jako konsumenci, mamy prawo z niej skorzystać?

0
551
rękojmia
W sytuacji, gdy konsument składa reklamację na bazie rękojmi, odpowiedzialnym podmiotem za wady jest sprzedawca | fot.: stock.adobe.com

Rękojmia to jedno z rozwiązań, jakie pozwala składać reklamację konsumentom. Drugim rozwiązaniem jest gwarancja. Najprościej rzecz ujmując, rękojmia jest trybem dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który dotyczy ujawnionej wady fizycznej lub prawnej zakupionego wyrobu. Kiedy konsument może skorzystać z takiego rozwiązania? Co warto wiedzieć? Jakie prawa ma klient? O czym musimy pamiętać?

Wyjaśnienie pojęcia

W sytuacji, gdy konsument składa reklamację na bazie rękojmi, odpowiedzialnym podmiotem za wady jest sprzedawca. To do niego musimy skierować pismo reklamacyjne. Dane sprzedawcy znajdują się na paragonie fiskalnym, który otrzymujemy podczas zakupu towaru. Rękojmia jest regulowanym ustawowo sposobem dochodzenia roszczeń. Jeśli nie wynika to z przepisów, przedsiębiorca nie ma możliwości odmówienia przyjęcia reklamacji. To pewien tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy. Wiąże się z ukrytymi wadami towaru. Co ciekawe, rękojmią objęte są wszystkie konsumpcyjne produkty. Wszelkie ważne informacje znajdziemy w przepisach prawnych. 

Wadliwy towar

Konsument ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie rękojmi wtedy, gdy towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżniamy dwa rodzaje wad – wady prawne i fizyczne. Te pierwsze polegają na tym, że towar jest własnością osoby trzeciej, cechuje się ograniczeniem w korzystaniu lub jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wady fizyczne z kolei dotyczą niezgodności produktu z umową. Dochodzi do niej wtedy, gdy towar:

  • nie nadają się do celu, o jakim zapewnił nas sprzedawca,
  • nie ma właściwości, które powinien mieć,
  • nie ma właściwości, o których zapewniała reklama lub sprzedawca,
  • został wydany kupującemu z niezupełnym stanie. 

Wszystkie te aspekty sprawiają, że możemy zastosować rękojmię. 

Czego może żądać konsument?

Warto podkreślić, że w sytuacji wystąpienia wady, konsument może złożyć u sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi. Klient w takim wypadku żąda jednego z kilku działań. Są to: wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, naprawa towaru lub odstąpienie od umowy. Wybór odpowiedniego żądania jest zależny od nabywcy. Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem? Może on zaproponować inne rozwiązanie, zgodne z przepisami prawnymi. Pod uwagę brany jest charakter wady, to, czy towar był już reklamowany, szybkość i łatwość wymiany lub naprawy towaru. 

Jeśli wymiana lub naprawa nie jest możliwa do zrealizowania lub wymaga poniesienia nadmiernych kosztów, wtedy zazwyczaj przedsiębiorca odmawia spełnienia żądania. Może on poszukać innego wyjścia z sytuacji. Przykładowo jeśli odmowa dotyczyła naprawy, klient może zażądać wymiany towaru na nowy. Istnieje także możliwość skorzystania z odstąpienia od umowy lub z obniżenia ceny. 

Każdy konsument podczas zakupu towaru nabywa konkretne prawa. Jednym z nich jest prawo rękojmi. Jest ono dokładnie określone w  przepisach prawnych, zgodnie z którymi powinniśmy postępować. Rękojmia dotyczy zazwyczaj ukrytych wad fizycznych lub prawnych, z których każda ma określone cechy. 

DKO