Zakup okularów – jak skorzystać z dofinansowania od pracodawcy?

0
899
dziewczyna w okularach w pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej | fot.: stock.adobe.com

W dobie rozwoju zaawansowanych technologii na porządku dziennym jest korzystanie z komputera podczas pracy przez coraz większą ilość pracowników. Powszechnie wiadomo, że praca przy komputerze wpływa obciążająco na kręgosłup, ale także na narząd wzroku, powodując jego podrażnienie, a nawet wady wzroku. Jakie zatem przysługują pracownikowi prawa z tym związane?

Prawa pracownika, a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z  § 1 art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Aktem prawnym doprecyzowującym kwestię zapewnienia pracownikowi środków ochrony zdrowia jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie

Pracownik, aby móc ubiegać się o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok musi spełniać następujące warunki:

  • Wykonywanie pracy przez komputerze przez minimum 4 godziny dziennie (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy)
  • Konieczność stosowania okularów korygujących wzrok musi być poświadczona przez lekarza na odpowiednim zaświadczeniu lekarskim.

Ponadto, w celu otrzymania dofinasowania lub zwrotu kosztów zakupu okularów pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy: powyższe zaświadczenie lekarskie, fakturę za zakup okularów korekcyjnych oraz wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów. Wysokość refundacji nie jest regulowana żadnymi przepisami prawa, więc jest uzależniona od ustalonego w danym zakładzie pracy regulaminu wewnętrznego. Może więc zdarzyć się sytuacja, w której pracownik nie otrzyma zwrotu całkowitych kosztów zakupu okularów. W takim przypadku brakującą kwotę musi on pokryć ze środków własnych. Z uwagi na większą wygodę użytkowania część pracowników zamiast okularów preferowałby soczewki kontaktowe. Jednakże, zgodnie z przytoczonym wyżej § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej refundacji podlegają wyłącznie okulary, a więc dofinansowanie zakupu soczewek korygujących wzrok leży wyłącznie w gestii pracodawcy. W polskim prawie nie ma także przepisów regulujących częstotliwość uzyskiwania przedmiotowej refundacji. Jednakże zwyczajowo uważa się, iż po każdym badaniu okresowym, w przypadku stosownego zalecenia od lekarza, pracownik ma możliwość ubiegać się o dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

Analizując powyższe informacje, nadal istnieją luki w przepisach mających na celu zapewnienie pracownikowi prawa do bezpłatnych środków zabezpieczających jego zdrowie, pogarszające się w wyniku świadczenia pracy. Mimo tego, warto skorzystać z już przysługujących praw i zadbać o swoje zdrowie z pomocą pracodawcy.  

KHG