Czym jest upadłość konsumencka?

0
541
upadłość konsumencka
Postępowanie upadłościowe podzielone jest na kilka etapów, których ilość zależy od kilku czynników tj. stan majątku dłużnika i zakres jego możliwości zarobkowych pozwalających (bądź nie) na spłatę wierzycieli | fot.: materiał partnera

Upadłość konsumencka to pojęcie, z którym spotkało się wiele osób, które popadły w problemy finansowe. Nie wszyscy jednak wiemy, co dokładnie oznacza i według jakich zasad przebiega. Postaramy się wyjaśnić, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach. Upadłość konsumencka, to proces polegający na tzw. oddłużeniu konsumentów, którzy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych, są niewypłacalni lub wpadli w spiralę długów. Postępowanie to jest dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Procedura postępowania upadłościowego jest wszczynana na bezpośredni wniosek konsumenta lub jego wierzyciela. Złożenie wniosku uruchamia wieloetapową procedurę, która może zakończyć się oddłużeniem wnioskodawcy.

Etapy postępowania

Postępowanie upadłościowe podzielone jest na kilka etapów, których ilość zależy od kilku czynników tj. stan majątku dłużnika i zakres jego możliwości zarobkowych pozwalających (bądź nie) na spłatę wierzycieli. Czas trwania tej procedury zależny jest m.in. od sprawności działania syndyka oraz od wnoszenia środków zaskarżenia przez uczestników postępowania. Od wymienionych czynników zależy czy wszystkie etapy procedury oddłużeniowej wystąpią czy zostaną pominięte. Wyróżnia się trzy etapy omawianego postępowania:

Etap 1 – rozpoznanie wniosku

Pierwsza część postępowania polega na rozpoznaniu przez sąd wniosku konsumenta o ogłoszenie upadłości. Sąd po wpłynięciu wniosku sprawdza czy nasze pismo spełnia wymogi formalne. W razie braków formalnych sąd wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Gdy wymogi formalne są spełnione, sąd będzie mógł przystąpić do jego merytorycznego rozpoznania. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest rozpoznawany przez jednoosobowy skład sądu na posiedzeniu niejawnym. Jeśli zaszły pewne wątpliwości dotyczące treści wniosku sąd wyznaczy rozprawę, na którą wnioskodawca będzie musiał się stawić osobiście. W przypadku, gdy sąd stwierdzi brak podstaw do ogłoszenia upadłości, wniosek zostanie oddalony.

Etap 2 – postępowanie upadłościowe

Drugim etapem jest właściwe postępowanie upadłościowe. Etap ten polega na przeprowadzeniu likwidacji majątku tzw. masy upadłościowej. Ustala się wierzycieli upadłego i stopień ich spłaty ze środków uzyskanych z likwidacji masy oraz na ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Jednak nie każdy upadły będzie dysponował majątkiem, dzięki któremu będzie w stanie zrealizować plan spłaty. W związku z tym etap ten może przybrać różne formy.

Modelowym przykładem jest sytuacja, w której ustala się majątek wierzyciela, w którego skład wchodzi: mieszkanie, dom, samochody, sprzęty RTV i AGD, meble, komputery i inne. Należy zaznaczyć, że wliczana jest również zdolność zarobkowa, dzięki której możliwa będzie spłata zadłużenia. Na tym etapie wierzyciele upadłego muszą złożyć swoje wierzytelności w określonym terminie. Zadaniem wyznaczonego w postanowieniu syndyka będzie sporządzenie listy wierzytelności, która następnie podlegać będzie zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza.

Etap 3 – likwidacja majątku i spłata wierzycieli

Kolejny etap to likwidacja majątku. Syndyk ma za zadanie spieniężyć wszystkie składniki masy upadłości. Z uzyskanych w ten sposób środków, syndyk będzie mógł spłacić wierzycieli już w toku postępowania. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie upadły jest zmuszony spłacać zobowiązania z listy wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Etap trzeci, czyli wykonywanie przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Etap polegający na realizowaniu zobowiązań ustalonych przez sąd w planie spłaty. Ważnym faktem jest, iż obok spłacania wierzycieli na upadłym spoczywa istotny obowiązek, tj. składanie corocznych sprawozdań z wykonania planu spłaty.

Czy jest alternatywa?

Jak widać, upadłość konsumencka jest dość skomplikowanym procesem, który wymaga bardzo dużego nakładu pracy i odporności psychicznej. Każda wizyta na rozprawie, obecność syndyka w naszym życiu, czy spieniężanie dorobku dla wielu osób może wiązać się ze sporym obciążeniem psychicznym. Aby zapobiegać takim sytuacjom, ważne jest, aby produkty, jakimi są kredyty gotówkowe zaciągać w sposób przemyślany, poprzedzony dokładną analizą swojej sytuacji finansowej i miesięcznych możliwości płatniczych. Należy też pamiętać, że w wielu przypadkach skuteczną alternatywą dla postępowania upadłościowego, może być zawarcie ugody z wierzycielami i wspólne opracowanie z nim nowego harmonogramu spłaty długu. Warto podkreślić, że w ramach takiego rozwiązania nie jest konieczne procedowanie sprawy sądowej, jak również majątek pozostanie Twoją własnością i nie będzie przedmiotem likwidacji.

Materiał partnera