Masz wątpliwości co do segregacji śmieci? Oto niezbędna wiedza i praktyczne wskazówki

0
1025
segregowanie śmieci
Bądź eko! Oto Twój prze­wod­nik po tylko pozor­nie skom­pli­ko­wa­nym labi­ryn­cie zasad sor­to­wa­nia śmieci | fot.: StockAdobe.com

6 magicz­nych pojem­ni­ków: nie­bie­ski, żółty, zie­lony, brą­zowy, czer­wony i czarny. Aż tyle? A podobno segre­ga­cja to łatwi­zna! Oczy­wi­ście! Nie daj sobie wmó­wić, że jest ina­czej. Bądź eko! Oto Twój prze­wod­nik po tylko pozor­nie skom­pli­ko­wa­nym labi­ryn­cie zasad sor­to­wa­nia śmieci.

Nie­bie­ski

To pojem­nik prze­zna­czony na odpady papie­rowe. Znajdą w nim swoje miej­sce gazety, zeszyty, papie­rowe torby, kar­tony i tek­tura. Wszystko to suche i pozba­wione takich ele­men­tów jak zszywki, spi­na­cze, czy pla­sti­kowe okładki. To nie jest ich miej­sce. Pod żad­nym pozo­rem do nie­bie­skiego pojem­nika nie wolno także wrzu­cać: kalki, papieru fak­so­wego, papieru ter­micz­nego, czy odpa­dów higie­nicz­nych. Jaki błąd naj­czę­ściej popeł­niamy zaczy­na­jąc sor­to­wać, błąd nie­mal każ­dego laika segre­ga­cji? To umiesz­cza­nie tutaj kar­to­nów po sokach, napo­jach, mleku i śmie­ta­nie. Wszyst­kie te kar­tony tra­fiają do żół­tego pojem­nika, który odpo­wiada za two­rzywa sztuczne.

Żółty

Co jesz­cze znaj­dzie się w żół­tym? Wszel­kiego rodzaju opa­ko­wa­nia z two­rzyw sztucz­nych, w tym te po żyw­no­ści, kosme­ty­kach i środ­kach czy­sto­ści, pla­sti­kowe zużyte dłu­go­pisy, pla­sti­kowe butelki z ozna­cze­niem PET oraz ich nakrętki. Pamię­taj! Butelki zawsze pozba­wiamy papie­ro­wych ety­kiet oraz nakrę­tek i obo­wiąz­kowo zgnia­tamy, tak by zaj­mo­wały jak naj­mniej miej­sca. Naj­le­piej też, żeby wszyst­kie wrzu­cane tu pojem­niki były czy­ste. Nie możesz tu wrzu­cać: opa­ko­wań, w któ­rych pozo­stała ich zawar­tość, pojem­ni­ków po sma­rach, far­bach, ole­jach, środ­kach owa­do­bój­czych lub chwa­sto­bój­czych. O ile nie masz pojem­nika czer­wo­nego, coraz czę­ściej spo­ty­ka­nego wśród świa­do­mie segre­gu­ją­cych, to znajdą tu także swoje miej­sce puszki alu­mi­niowe, metal i drobny złom.

Zie­lony

Jego prze­zna­cze­niem jest szkło. Doko­nu­jąc segre­ga­cji umie­ścimy w nim wszyst­kie umyte szklane opa­ko­wa­nia po napo­jach oraz innych pro­duk­tach spo­żyw­czych, a także kosme­ty­kach, pozba­wione ety­kiet i nakle­jek iden­ty­fi­ka­cyj­nych. Nie wrzu­cisz tu nato­miast domo­wej cera­miki, tale­rzy, szkla­nek, kie­lisz­ków, naczyń żaro­od­por­nych, szyb, luster, lamp, żaró­wek, reflek­to­rów i szkieł oku­la­ro­wych.

Brą­zowy

Brą­zowe pojem­niki służą do sor­to­wa­nia odpa­dów natu­ral­nych. Będą nimi: resztki warzyw owców, sko­rupki jajek, fusy z kawy i her­baty. Pomiesz­czą one także natu­ralne odpady pocho­dzące z naszych ogro­dów takie jak: sko­szona trawa, liście, gałę­zie, chwa­sty. To także pojem­nik na popiół z kominka i śmieci pocho­dzące z wor­ków z odku­rza­cza. Zaka­zane jest wrzu­ca­nie do nich resz­tek nabiału, mięsa, ryb, czy zwie­rzę­cych odcho­dów.

Czarny

Tu znaj­dzie swoje miej­sce więk­szość tych śmieci, które nie zna­la­zły się w pozo­sta­łych pojem­nikach. Będą to wspo­mniane wcze­śniej: por­ce­lana, szkło sto­łowe, opa­ko­wa­nia po aero­zo­lach, arty­kuły higieny oso­bi­stej, szyby, czy żarówki.

Pojem­niki spe­cjal­nego prze­zna­cze­nia

Ist­nieje jesz­cze grupa pojem­ni­ków na szcze­gól­nie new­ral­giczne odpady. Znaj­dziesz je w skle­pach elek­tro­nicz­nych, apte­kach, czy przy wej­ściach do super­mar­ke­tów. Wędrują tutaj: zużyte bate­rie i aku­mu­la­tory, róż­nego rodzaju sprzęt elek­tro­niczny, świe­tlówki, farby, oleje oraz lekar­stwa. Tej grupy odpa­dów ni­gdy bez­względ­nie nie umiesz­czaj w swo­ich domo­wych pojem­nikach. Pamię­taj, stwa­rzają one szcze­gólne zagro­że­nie dla śro­do­wi­ska i ludzi.

To już wszyst­kie magiczne pojem­niki. Pozna­łeś naj­waż­niej­sze zasady i musisz przy­znać, że nie taka straszna ta segre­ga­cja. Reguły są przej­rzy­ste i łatwe do przy­swo­je­nia, a zatem do dzieła. Segre­ga­cję czas zacząć!

ACZ