Jak w 2020 roku wyrobić kartę rowerową?

0
1932
dzieci na rowerach
Kartę rowerową może otrzymać osoba, która osiągnęła minimalny wiek 10 lat i wykazała się wymaganymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych, zajęć w prowincjonalnym centrum ruchu lub lekcji w ośrodkach szkolenia kierowców, które posiadają odpowiedni certyfikat | fot.: stock.adobe.com

Karta rowerowa to dokument nadający osobie niepełnoletniej uprawnienia do jazdy na rowerze. Jakie są wymagania dotyczące uzyskania tego dokumentu i kto go wydaje?

Kto może starać się o uzyskanie karty rowerowej w 2020 roku i jakie możliwości daje jej posiadanie?

Kartę rowerową może otrzymać osoba, która osiągnęła minimalny wiek 10 lat i wykazała się wymaganymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych, zajęć w prowincjonalnym centrum ruchu lub lekcji w ośrodkach szkolenia kierowców, które posiadają odpowiedni certyfikat.

Warto pamiętać również o tym, że osoby w wieku poniżej 10 lat także mogą jeździć na rowerze, jednak wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i tylko na chodnikach. Są wówczas uważane za pieszych.

Do uzyskania karty rowerowej niezbędne jest zaliczenie odpowiednio przygotowanego egzaminu, który składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Oprócz prawa do jazdy na rowerze, karta rowerowa pozwala również osobie, która ukończyła 15 rok życia prowadzić pojazd zaprzęgowy, np. wózek.

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową?

Egzaminy niezbędne do uzyskania karty rowerowej odbywają się zwykle w szkołach podstawowych. Składają się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin zwykle przeprowadzany jest przez nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

Podczas egzaminu sprawdzane są następujące elementy:

  • poprawność w przygotowaniu roweru do jazdy,
  • poruszanie się rowerem na wprost – ruch prawostronny,
  • respektowanie znaków drogowych pojawiających się na drodze, szczególnie znaków oznaczających przejścia dla pieszych (udzielanie im pierwszeństwa),
  • odpowiednia zmiana pasa ruchu,
  • wykonanie ósemki, czyli pierwszego przejazdu technicznego bez podpórek i bez najeżdżania na linie,
  • zachowanie na skrzyżowaniu równorzędnym (ustępowanie pierwszeństwa lub korzystanie z niego zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
  • slalom, podczas którego odległość między kolejnymi pachołkami jest taka sama jak długości roweru,
  • wykonanie płynnego hamowania w wyznaczonym do tego miejscu.

Kto jest upoważniony do wydania karty rowerowej?

Karta rowerowa wydawana jest dziecku za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna. Dyrektor szkoły jest uprawniony do wydania karty rowerowej – jeśli ubiega się o nią uczeń uczęszczający do danej szkoły. Dyrektor wojewódzkiego centrum ruchu lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców, który posiada certyfikat potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań wydają karty rowerowe osobom, które nie są uczniami szkoły. Co istotne, karta rowerowa wydawana jest bezpłatnie.

 

Osoby w wieku od 10 do 18 lat, które korzystają z roweru i nie mają karty rowerowej, muszą wziąć pod uwagę możliwość otrzymania kary pieniężnej. Najczęściej jest to około 50 złotych. Aby uniknąć możliwości otrzymania kary warto przystąpić do egzaminów, gdyż uzyskanie karty rowerowej jest stosunkowo łatwe i przede wszystkim bezpłatne, a znajomość przepisów ruchu drogowego z pewnością przyniesie wiele korzyści i zapewni bezpieczeństwo podczas poruszania się po drodze.


KCI