Tłumaczenia zwykłe, a tłumaczenia urzędowe – wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

0
967
kobieta robiąca tradycyjne papierowe notatki
Osoba ubiegająca się o tytuł tłumacza przysięgłego musi doskonale znać język obcy, znać język polski, być obywatelem Polski lub jednego z krajów UE, EFTA | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Na pewno słyszałeś o tłumaczeniach zwykłych i przysięgłych. Pojęcie tłumacza przysięgłego często przewija się w mediach i urzędach. Warto wyjaśnić, czym różnią się od siebie te dwa rodzaje przekładów, bo oba mają swoje charakterystyczne cechy.

Tłumaczenie zwykłe

Jeśli mamy do przetłumaczenia książkę, broszurę, materiały reklamowe, opisy produktów, treści reklamowe, film albo publikację naukową wystarczy, że udamy się do zwykłego tłumacza. Taka osoba nie musi mieć skończonych specjalistycznych kursów, jak w przypadku tłumacza przysięgłego. Zwykłe tłumaczenie może wykonać osoba po studiach filologicznych. Rozróżnia się tłumaczenia zwykłe pisane i ustne. Tłumaczenie ustne polega na przekładzie rozmowy, konferencji czy debaty. Istnieje kilka kategorii tłumaczeń ustnych – symultaniczne (tłumaczenie równolegle z wypowiedzią rozmówcy), konsekutywne (tłumaczenie następcze – tłumaczenie wypowiedzi, gdy rozmówca robi przerwę), szeptane (tłumaczenie treści do ucha, podczas wypowiedzi mówcy). Zdarzają się również tłumaczenia ogólnego sensu wypowiedzi.

Tłumaczenie urzędowe

Tłumaczenia urzędowe wykonuje się w przypadku konieczności przetłumaczenia m.in.: aktu urodzenia, zgonu, ślubu, dokumentu pojazdu, faktury, aktu własności, świadectwa ukończenia szkoły i pisma urzędowego. W takich przypadkach należy zwrócić się do tłumacza przysięgłego, który posiada kwalifikacje do przekładu tego rodzaju treści. Poza tym, tłumacz posiada pieczęć nadającą przełożonym tekstom wartość urzędową. Pieczęcią stempluje się każdą stronę dokumentu, która zawiera informację, czy przekład wykonany był na podstawie oryginału czy odpisu. W przypadku korzystania z odpisu dokumentu, wymagana jest także informacja o osobie uwierzytelniającej odpis. Doświadczonych tłumaczy przysięgłych można znaleźć np, na: https://www.centrumtlumaczen.pl/tlumacz-przysiegly/. Zawód tłumacza przysięgłego należy do kategorii zawodów zaufania publicznego. Pieczęć tłumacza zatwierdza prawdziwość tłumaczenia pod groźbą odpowiedzialności cywilnej. Jeśli klient poniesie straty finansowe wynikające z błędu w przekładzie, może dochodzić od tłumacza odszkodowania finansowego. Nieprawidłowości w przekładach mogą skutkować zakazem wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Wymagania dla kandydata na tłumacza przysięgłego

Osoba ubiegająca się o tytuł tłumacza przysięgłego musi doskonale znać język obcy, znać język polski, być obywatelem Polski lub jednego z krajów UE, EFTA. Poza tym, osoba musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie mieć na swoim koncie umyślnych przestępstw, przestępstw skarbowych i nieumyślnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Ponadto, kandydat musi mieć co najmniej tytuł magistra i zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia urzędowe są wykonywane jedynie na piśmie, dlatego, że muszą zostać opatrzone pieczęcią.


Materiał partnera zewnętrznego