Zasady bezpiecznego użytkowania wózków widłowych

0
1397
Wózek widłowy

Wózki widłowe należą do podstawowego wyposażenia wszystkich przedsiębiorstw z branży logistycznej. Są niezbędne w załadowywaniu, rozładowywaniu, przeładowywaniu, składowaniu i transporcie towarów. Wszystkie przedsiębiorstwa, w których używa się do pracy wózków widłowych, mają obowiązek przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wózki widłowe, zwane również sztaplarkami, służą do transportu magazynowego. Ze względu na rodzaj napędu wyróżnia się widlaki: spalinowe, gazowe oraz elektryczne. W zależności od maksymalnego udźwigu sprzętem tym można przewozić jednorazowo maksymalnie do 8000 kg towarów.

Operator wózków widłowych – wymagane uprawnienia

Operatorem wózków widłowych Still i innych marek może zostać pełnoletni pracownik, który posiada uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie do obsługi sprzętu na terenie danego zakładu pracy. Tego typu zezwolenie wystawia pracodawca po ukończeniu zorganizowanego przez niego wcześniej szkolenia instruktażowego. Oprócz tego osoba, która chce zostać operatorem gazowego wózka widłowego obowiązkowo, powinna przejść kurs wymiany butli gazowej. Poza tym operator wózków widłowych powinien posiadać: zaświadczenie lekarskie, potwierdzające dobry stan psychiczny i fizyczny, a także zgodę pracodawcy na pracę na terenie zakładu.

Praca wózkiem widłowym na terenie magazynu

Obowiązkiem pracodawcy jest sformułowanie regulaminu użytkowania wózków widłowych na terenie zakładu pracy. W takim regulaminie powinna znaleźć się informacja o maksymalnie dopuszczalnej prędkości widlaków na określonych odcinkach. Poza tym zarówno pracodawca, jak i operator wózka widłowego powinien czuwać nad prawidłowym rozmieszczeniu ładunków. Ponadto warto również pamiętać o: codziennym sprawdzaniu stanu technicznego wózka, serwisowaniu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, nieprzekraczaniu maksymalnie dopuszczonej prędkości, nieprzeładowywaniu wózka. Dla bezpieczeństwa nie należy również prowadzić wózka z podniesionymi widłami.

Obowiązek wykonywania przeglądu technicznego wózków widłowych

Przedsiębiorstwa, wykorzystujące do pracy wózki widłowe mają obowiązek użytkować widlaki zgodnie z zaleceniem producenta. Poza tym na pracodawcę nałożony jest obowiązek systematycznego sprawdzania stanu technicznego wózków widłowych. Nie bez znaczenia jest to, że przegląd techniczny powinien być wykonany przez firmę, która ma uprawienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.